REGULAMIN KONKURSU „Moja półka z wymarzonymi książkami”
§ 1
Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu „Moja półka z wymarzonymi
książkami”.
2. Organizatorem Konkursu jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego
w Kaliszu, zwana dalej Organizatorem.
3. Partnerem Konkursu jest Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwany dalej Partnerem.
4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu – www.kp.kalisz.pl.
5. Adres Organizatora:
PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego
ul. Południowa 62
62-800 Kalisz
tel. (62) 757 13 21, e-mail: biblioteka@kp.kalisz.pl
Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu:
Kalisz – Karena Łuszczykiewicz, tel. (62) 757 13 21, e-mail: k.luszczykiewicz@kp.kalisz.pl
Filia w Jarocinie – Aurelia Kodeniec, tel. (62) 747 22 63, e-mail: kp.jarocin@kp.kalisz.pl
Filia w Kępnie – Stefania Brzezińska-Michalska, tel. (62) 782 27 28, e-mail: kp.kepno@kp.kalisz.pl
Filia w Krotoszynie – Beata Bzdęga, tel. (62) 725 34 73, e-mail: kp.krotoszyn@kp.kalisz.pl
Filia w Ostrowie Wielkopolskim – Małgorzata Horodecka, tel. (62) 736 68 54,
e-mail: kp.ostrow@kp.kalisz.pl
Filia w Ostrzeszowie – Maria Stagraczyńska, tel. (62) 730 30 09, e-mail: kp.ostrzeszow@kp.kalisz.pl
Filia w Pleszewie – Justyna Biegańska, tel. (62)742 16 54, e-mail: kp.pleszew@kp.kalisz.pl
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§ 2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:
1. promocja czytelnictwa wśród mieszkańców Kalisza i regionu
2. skierowanie uwagi odbiorców literatury na nowości wydawnicze oraz materiały edukacyjne
3. wyrównywanie szans równego dostępu do kultury piśmienniczej
4. alternatywna forma twórczego spędzania czasu podczas pandemii
5. pobudzenie aktywności twórczej oraz kreatywności
§ 3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem internetowych środków komunikacji
społecznej, wśród mieszkańców Kalisza i regionu, w czterech kategoriach wiekowych:
a. dzieci najmłodsze i przedszkolne
b. uczniowie szkół podstawowych
c. uczniowie szkół średnich i studenci
d. osoby dorosłe
2. Praca konkursowa polega na przedstawieniu graficznego projektu półki z wymarzonymi książkami,
których uczestnik jeszcze nie posiada lub które zagubił, pożyczył i za nimi tęskni.
3. „Wymarzony księgozbiór” na półce może być uzupełniony o ulubione przedmioty kojarzące się
z edukacją (np. gry), czytelnictwem (np. podpórki do książek) oraz w ogóle pożytecznym
spędzaniem czasu (np. ramka ze zdjęciem osoby bliskiej, zwycięski puchar).
4. Praca musi zostać wykonana jednoosobowo (prace zespołowe nie będą brane pod uwagę).
5. Praca nadesłana na Konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną
i nieprzedstawianą w innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze
złożeniem deklaracji o tych faktach.
6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby
plakatowe, wycinanki itp.) lub za pomocą programu komputerowego. Wykonane prace muszą
zostać zeskanowane, sfotografowane lub w inny sposób zapisane cyfrowo, i wraz z Kartą
zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Regulaminu) przesłane mailowo na adres:
k.luszczykiewicz@kp.kalisz.pl – do 30 maja 2020 roku.
7. Potwierdzeniem otrzymania pracy na konkurs przez Organizatora, będzie mail zwrotny do
uczestnika.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na
następujących polach eksploatacji: prezentowania prac w mediach i środkach komunikacji
społecznej (Facebook) oraz w innych formach utrwaleń (np. nośniki elektroniczne, CD-ROM,
wprowadzenie do pamięci komputera) zawsze w łączności z imieniem i nazwiskiem autora,
i wyłącznie w związku z Konkursem.
9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych (zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).
10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu oraz jej filii.
§ 4
Ocena prac konkursowych
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez
Organizatora.
2. Komisja nie może liczyć mniej niż czterech członków. Przewodniczącym Komisji jest samodzielny
pracownik naukowy Partnera Konkursu.
3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
a. trafność doboru tematu pracy
b. jakość wykonania
c. oryginalność
d. stopień trudności wykonania
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie o wynikach
Konkursu w terminie do 10 czerwca 2020 roku.
2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana 10 czerwca 2020 roku na stronie internetowej
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu –
www.kp.kalisz.pl, w zakładce: KONKURS „Moja półka z wymarzonymi książkami”.
3. Prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, będą prezentowane na
wystawie pokonkursowej na stronie internetowej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnica
Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu – www.kp.kalisz.pl, w zakładce: KONKURS „Moja
półka z wymarzonymi książkami”.
§ 6
Nagrody główne i dodatkowe
1. Organizator przyzna trzy nagrody główne (zestawy książek) w każdej z czterech kategorii.
2. Organizator przyzna także, obok nagród wymienionych w § 6 pkt. 1, dwanaście wyróżnień (po trzy
w każdej kategorii wiekowej). Osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowo nagród specjalnych (rzeczowych)
w przypadku wysokiego poziomu artystycznego Konkursu.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
5. O terminie i formie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także
przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje Organizator.
4. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
5. Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu jest Karta zgłoszeniowa do Konkursu
oraz Informacja dla Uczestnika Konkursu.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
I. Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Moja półka z wymarzonymi książkami”
Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………………….
Kategoria konkursowa:…………………………………………………………………………………….
W przypadku uczniów:
Klasa ……………………………………………………………………………………………
Szkoła …………………………………………………………………………………………
Kontakt do uczestnika/ lub opiekuna prawnego:
 telefon …………………………………………………..
 e-mail ……………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (niepotrzebne
skreślić) przez Administratora, którym jest PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu, w celu promocji
Konkursu
……………………..………………………………………………………………………………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu, który nie ukończył 16 lat
Miejscowość, data………………………………………………………………………………
II. Informacja dla Uczestnika Konkursu
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica
Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz, adres e-mail:
biblioteka@kp.kalisz.pl, tel. 62 757 13 21.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu „Moja półka z wymarzonymi
książkami”,
b) archiwalnych,
c) promocji PBP Książnicy Pedagogicznej.
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:
a) na podstawie wyrażonej zgody – w zakresie wykorzystania danych,
b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
danych.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem ochrony danych osobowych Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy
Pedagogicznej w Kaliszu listownie na adres: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica
Pedagogiczna w Kaliszu ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz lub e-mail: inspektor@kp.kalisz.pl.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast podanie danych osobowych jest warunkiem
uczestnictwa.
6. Posiadają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Close Menu