Deklaracja dostępności

2020-05-13

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej https://5lo.kalisz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
https://5lo.kalisz.pl


Data publikacji strony internetowej: 2019-04-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-04-01


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-04-15. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
odpowiedzialną jest dyrektor Beata Szulc, adres e-mail: sekretariat@5lo.kalisz.pl lub 5lo@um.kalisz.pl. Kontaktować
można się przez telefon numer 62 5016161. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza
potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej
informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny
może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich


Dostępność architektoniczna
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od AL.Wojska Polskiego oraz boczne od ulicy
Piskorzewie. Boczne wejście znajduje się od strony parkingu, na którym jest podjazd do
platformy dla osób niepełnosprawnych oraz dedykowane im 2 miejsca parkingowe.

Główne wejście do budynku prowadzi po schodach z umiejscowionym z boku podjazdem
dla wózków.

Budynek posiada 3 kondygnacje, w budynku jest winda, są łazienki dostosowane dla osób
niepełnosprawnych. Jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających
się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma informacji o prawie wejścia
z psem asystującym oraz nie posiadamy możliwości skorzystania z tłumacza języka
migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Close Menu