baner_top


Regulamin obozu 24-26 października

REGULAMIN OBOZU
„RATOWNIK POLA WALKI”ORGANIZATORZY

Obóz zorganizowany jest przez Jednostkę Strzelecką 4141 Kalisz przy współpracy
z Komendą Obwodu 4100 Wielkopolska ZS „Strzelec” oraz V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

UCZESTNICY

Obóz przeznaczony jest dla kandydatów i strzelców z jednostek podlegających pod Obwód Wielkopolski ZS „Strzelec” oraz uczniów klas mundurowych ze szkół współpracujących z .Komendą Obwodu.

Uczestnik obozu powinien mieć ukończone 16 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów zawierająca aktualny numer telefonu do rodzica/opiekuna.

Uczestnik jest zobowiązany:
przestrzegać regulaminu obozu oraz stosować się do poleceń przełożonych
przestrzegać ciszy nocnej
obowiązkowo i punktualnie stawiać się na zajęciach oraz aktywnie w nich uczestniczyć,
dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie obozu,
przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa,
informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,
dbać o higienę i schludny wygląd,
przestrzegać etykiety wzajemnego szacunku

WYPOSAŻENIE

Wymagane oporządzenie:
mundur kompletny
dres sportowy + buty sportowe
odzież przeciwdeszczowa
przybory toaletowe
przybory do czyszczenia obuwia
śpiwór
karimata
latarka

Należy zabrać prowiant na cały czas trwania obozu – organizatorzy zapewniają jedynie jeden ciepły posiłek i wrzątek do posiłków w czasie pobytu w szkole. Nie będzie możliwości uzupełniania prowiantu w trakcie trwania obozu!

Uczestnicy, którzy zażywają leki, mają obowiązek zabrać je ze sobą i zgłosić ten fakt organizatorom.MIEJSCE OBOZU I WARUNKI ZAKWATEROWANIA

Miejscem obozu oraz zakwaterowania jest V Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, ul. Piskorzewie 6 – za zgodą Dyrektor tej szkoły. Uczestnicy śpią w salach lekcyjnych. Zapewniony jest dostęp do toalet i umywalek
z bieżącą wodą.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OBOZU

Obóz zorganizowany jest na zasadach pododdziału wojskowego. Uznaje się, że uczestnicy są w szkole skoszarowani (nie posiadają prawa swobodnego poruszania się po terenie szkoły, jak również wychodzenia do miasta w trakcie trwania obozu). Prawo do opuszczenia budynku uzyskują jedynie na podstawie przepustek tymczasowych wydawanych przez oficera lub podoficera dyżurnego z uwzględnieniem zasadności opuszczenia obozu.

Organem najwyższym jest Komendant Obozu i to on podejmuje decyzję o przydzieleniu jakiejkolwiek funkcji lub zadania

Funkcję podoficera dyżurnego pełnią osoby powołane decyzją Komendanta Obozu przed rozpoczęciem szkolenia.

W skład administracji obozu wchodzą osoby odpowiedzialne za ewidencję uczestników, sprawdzanie zgodności danych z kartą zgłoszeniową oraz zebranie dokumentacji wymaganej przy zgłoszeniu. Osoby te są powołane decyzją Komendanta Obozu.

Osoby pełniące służbę – oficera dyżurnego, podoficera dyżurnego, dyżurnego, pełniące służbę wartowniczą, odpowiedzialne za administrację – w trakcie służby czy wykonywania swoich zadań są zwolnione z zajęć.

Wszelkie decyzje dotyczące spraw organizacyjno-ewidencyjnych oraz spraw spornych, takich jak wymierzenie konsekwencji naruszenia lub złamania regulaminu, podejmuje wyłącznie Komendant Obozu.

Podczas trwania obozu wszystkich – niezależnie od stopnia i funkcji – obowiązują te same zasady i ten sam regulamin. Nie dopuszcza się, aby kadra traktowana była na specjalnych zasadach.

POZOSTAŁE USTALENIA

Strzelcy i kandydaci na strzelca oraz uczniowie klas mundurowych uczestniczą w obozie dobrowolnie, akceptując regulamin oraz ustalone zasady i mają prawo w każdej chwili zrezygnować z obozu.

W przypadku rezygnacji w trakcie trwania obozu uczestnik ma prawo opuszczenia budynku w dowolnej chwili, jeśli jest osobą pełnoletnią. W przypadku osoby niepełnoletniej komendant obozu informuje rodziców o rezygnacji syna/córki i wspólnie z nimi podejmuje decyzję o sposobie jego powrotu do domu. Komendant obozu zapewnia osobom, które zrezygnowały w trakcie trwania obozu, miejsce do przenocowania.

Koszt ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika pokrywa uczestnik lub jego rodzice.

Podczas obozu obowiązuje kategoryczny zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych oraz stosowania jakichkolwiek środków odurzających. Osoba posiadająca te środki bądź znajdująca się pod ich wpływem będzie natychmiast usunięta z obozu (bez możliwości zwrotu kosztów).

Kadra obozu zastrzega sobie prawo do wylegitymowania strzelca oraz sprawdzenia zawartości jego plecaka oraz odzieży w jego obecności (uczestnik wypakowuje zawartość plecaka w obecności osoby kontrolującej) ma to na celu udaremnienie wniesienia na teren obozu niebezpiecznych przedmiotów lub alkoholu.

Ustala się, że ćwiczenia fizyczne (np. pompki, skrętoskłony, przysiady czy „krzesełka”) stanowią formę kształtowania kondycji fizycznej i psychiki podczas obozu, a polecenie ich wykonania stanowi formę motywacji. Prowadzący ma obowiązek uwzględnić zadeklarowane pisemnie przeciwwskazania zdrowotne uczestników.

Zabrania się wymierzania jakichkolwiek kar cielesnych oraz kar godzących w godność ludzką lub naruszających zdrowie fizyczne czy psychiczne, zabrania się znieważania uczestników publicznie lub osobiście – osoba dopuszczająca się takiego czynu zostaje w trybie natychmiastowym usunięta z obozu (bez możliwości zwrotu kosztów).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
 

 
Olaf na podium

 

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 125
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6