Istnienie naszej szkoły rozpoczyna się 1 września 1996, kiedy to uchwałą Rady Miasta Kalisza nr XXVII/197/96 w murach dawnego Zespołu Szkół Włókienniczych została utworzona pierwsza klasa V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. 

Od tego czasu szkoła zaczynała podążać za wyzwaniami zmieniającej się rzeczywistości, ulega stopniowemu wygaszeniu Technikum Włókiennicze oraz Szkoła Zawodowa, a na to miejsce od wchodzą klasy liceum.

Ostatecznie od 1 września 2002 roku w obecnym budynku przy Piskorzewie 6, uchwałą Rady Miasta Kalisza nr XLVII/583/2002 w murach dawnego Zespołu Szkół Włókienniczych funkcjonuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, w skład którego wchodzi: V Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zawodowe dla młodzieży i Technikum na podbudowie szkoły zasadniczej dla dorosłych. 

30 czerwca Uchwałą Rady Miasta Kalisza nr XXI/314/04 zaczyna w pełni samodzielnie działać V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu. Podczas tych przemian funkcję dyrektora pełnił mgr Zdzisław Szymański.

W roku szkolnym 2006/2007 następuje zmiana na stanowisku dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. Na emeryturę odszedł zasłużony dla naszej szkoły Dyrektor, a jego następcą została mgr Elżbieta Mikołajczyk.
Przez ostanie lata wykorzystaliśmy naszą szansę, aby z młodej szkoły uczynić prężną instytucję, której naczelnym zadaniem jest wychowywać jednostkę przystosowaną na wyzwania dorosłego życia. Wprowadzamy w życie hasło szkoły: „Młodzi ludzie, młoda szkoła, wspólny sukces”.

Od roku szkolnego 2007/2008 została utworzona gazetka szkolna „The School Time”, która dzięki ogromnemu zapałowi młodzieży stała się prężnym organem samorządności uczniów i otwartym forum do publikowania swoich opinii na różne tematy. Bardzo istotnym wydarzeniem było także utworzenie w roku szkolnym 2008/2009 pierwszej w Kaliszu klasy integracyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym. Była to odpowiedź na potrzeby edukacyjne także tych osób, które przez swoją niepełnosprawność fizyczną miały ograniczony dostęp kształcenia się na poziomie ponadgimnazjalnym. 

Uchwałą Rady Miasta nr XXV/377/2008 z 26 czerwca 2008 roku V Liceum Ogólnokształcące otrzymało patrona – Jana III Sobieskiego. 10 października 2008 roku nasza szkoła uroczyście przyjmuje imię wielkiego króla Polski i od tej pory przestaje być bezimiennym numerem na mapie placówek edukacyjnych Kalisza. Wybór tej postaci historycznej na patrona szkoły jest związany z misją szkoły, która pragnie pielęgnować najważniejsze wartości dla każdego świadomego obywatela: poszanowanie tradycji, patriotyzm oraz wrażliwość na krzywdę innych. 

W roku szkolnym 2008/2009 została utworzona w naszej szkole pierwsza klasa integracyjna, przez co nasze liecum staje się coraz bardziej znane nie tylko w najbliższej okolicy, jako szkoła przyjazna wszystkim uczniom. 

9 października cała społeczność szkolna przeżywała pierwszą rocznicę nadania szkole imienia. Z tej okazji w centralnym punkcie budynku uroczyście otwarto salę pamięci poświęconą królowi Janowi III Sobieskiemu.

Warto wspomnieć o obecnych osiągnięciach naszej szkoły. Od roku szkolnego 2009/2010 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego uczestniczy w partnerskim programie wymiany młodzieży Comenius. W ramach tego działania uczniowie z Sobieskiego odwiedzili swoich kolegów w Niemczech oraz Grecji. Jest to szczególnie ważny aspekt związany z integracją Polski w strukturach Unii Europejskiej. 

W naszej szkole działają różnego rodzaju koła zainteresowań: warsztaty informatyczne, klub europejczyka, warsztaty historyczne, warsztaty dziennikarskie, SKS, PCK, grupa wolontariatu, zespół artystyczny. Każdy uczeń może korzystać z bogato wyposażonej biblioteki, gdzie oprócz bardzo dobrego księgozbioru, znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Wielu absolwentów naszej szkoły zasiliło i będzie zasilać grona pedagogiczne okolicznych szkół różnych szczebli. Młodzież w dużej części wybiera kierunki pedagogiczne: matematyka, filologia germańska, filologia polska, ale także resocjalizację czy dziennikarstwo. 
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego to młoda szkoła, co w dzisiejszej rzeczywistości jest wielkim atutem. Możemy jako pierwsi reagować na wyzwania współczesnego świata, kreując odpowiedni wizerunek naszych absolwentów.

Close Menu