baner_top


Egzamin maturalny 2017
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego
w 2017 roku
Na podstawie:
  • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959)

 

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r

pobierz

 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6