baner_top


Regulamin RR

  

REGULAMIN RADY RODZICÓW
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JANA III SOBIESKIEGO W KALISZU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział  I
 
Postanowienia wstępne
 
    § 1
Użyte w niniejszym regulaminie wyrażenia oznaczają:
1.      Szkoła – należy przez to rozumieć V LiceumOgólnokształcące im.Jana III Sobieskiego w Kaliszu
2.      Rada  –  należy przez to rozumieć Radę Rodziców V LiceumOgólnokształcącego im.Jana III Sobieskiego w Kaliszu
3.      Statut – należy przez to rozumieć Statut V LiceumOgólnokształcącego im.Jana III Sobieskiego w Kaliszu
4.      Dyrektor  –  należy przez to rozumieć Dyrektora V LiceumOgólnokształcącego im.Jana III Sobieskiego w Kaliszu
5.      Oddziałowa Rada  –  należy przez to rozumieć radę wybraną przez rodziców uczniów  danego oddziału klasowego  (tzw. trójkę klasową)
6.      Zebranie Klasowe  –  należy przez to rozumieć zebranie rodziców uczniów danego oddziału  klasowego
7.      Przewodniczący, Sekretarz, Skarbik – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby pełniące funkcje w radzie: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców V LiceumOgólnokształcącego im.Jana III Sobieskiego w Kaliszu
8.      Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców V LiceumOgólnokształcącego im.Jana III Sobieskiego w Kaliszu
9.      Komisja Rewizyjna – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Rodziców V LiceumOgólnokształcącego im.Jana III Sobieskiego w Kaliszu
10. Rodzice – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów V LiceumOgólnokształcącego im.Jana III Sobieskiego w Kaliszu
11. Nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego.
 
 
 
 
 
    § 2
1.      Rada jest organem Szkoły reprezentującym ogół rodziców uczniów Szkoły  na zewnątrz, wobec pozostałych organów Szkoły, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2.      Rada działa na podstawie przepisów art. 53 – 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty, Statutu Szkoły, Regulaminu Rady.
3.      Siedzibą Rady jest siedziba Szkoły:  ul. Piskorzewie 6,   62-800 Kalisz.
4.      Dyrektor Szkoły udostępnia Radzie, Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej lokal w budynku szkoły celem odbywania posiedzeń oraz zapewnia obsługę administracyjną i kancelaryjną.
5.      Rada Rodziców używa pieczęci o treści: Rada Rodziców V LiceumOgólnokształcącego im.Jana III Sobieskiego w Kaliszu.
Rozdział II
 
Cele i zadania Rady
 
    § 3
1.      Podstawowym celem Rady jest podejmowanie wszelkich działań wspomagających, wspierających i doradczych względem innych organów Szkoły, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych w pracy na rzecz dobra uczniów.
2.      Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1)      pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły
2)      zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi, innym organom Szkoły, organowi prowadzące i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły
3)      formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego   i  Statutu
4)      finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły
5)      wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego.
6)      organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.
3.      Rada  prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez siebie rocznego planupracy i rocznego preliminarza.
 
Rozdział III
 
Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych
 
   § 4
1.      W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Oddziałowej Rady, wskazanym przez  Zebranie Klasowe.
2.      Pierwsze Zebrania Klasowe odbywają się na początku roku szkolnego, w terminie uzgodnionym przez Dyrektora Szkoły i Przewodniczącego Rady, nie później niż do 30 września.
3.      Zebranie Klasowe jest zebraniem rodziców uczniów danego oddziału klasowego.
4.      Zebranie Klasowe wybiera spośród siebie w tajnych wyborach Oddziałową Radę, składającą się z 3 osób.
5.      Kandydatów do Oddziałowej Rady zgłaszają rodzice uczestniczący w Zebraniu Klasowym. Do zgłoszenia kandydatury osoby nieobecnej na Zebraniu Klasowym należy dołączyć jej pisemną zgodę.
6.      Dla prowadzenia wyborów Zebranie Klasowe wybiera, co najmniej dwuosobową Komisję Skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Oddziałowej Rady. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania (wzór karty do głosowania stanowi załączniknr 1), przekazuje je obecnym na Zebraniu Klasowymrodzicom (opiekunom prawnym), sporządza protokół z przebiegu głosowania (wzór protokołu stanowi załączniknr 2) i ogłasza wyniki wyborów.
7.      Wybory Oddziałowej Rady następują zwykłą większością głosów i odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przezrodziców (opiekunów prawnych), przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech. W wyborach Rady Oddziałowej rodzic (opiekun prawny) głosuje poprzez postawienie znaku „ X ” w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w kratce obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce  obok nazwiska żadnego kandydata. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów  przeprowadza się kolejną turęgłosowania.
8.      Za wybranych do Oddziałowej Rady uważa się 3 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
9.      Spośród wybranych członków Oddziałowej Rady rodzice obecni na Zebraniu Klasowym wybierają w jawnych wyborach jednego przedstawiciela do Rady. Każdego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym Zebraniu Klasowym w każdym roku szkolnym.
10. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zebranie Klasowe.
11. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 3 – 9.
 
                                                      § 5
1.      Pierwsze posiedzenie Rady w każdym roku szkolnym zwołuje dotychczasowy Przewodniczący w terminie do 30 września.
2.      Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród swoich członków w głosowaniu jawnym:
1)      Prezydium
2)      Komisję Rewizyjną.
3.      W skład Prezydium wchodzą:
1)      Przewodniczący
2)      Sekretarz
3)      Skarbnik.
4.      W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1)      Przewodniczący
2)      Sekretarz
3)      Członek.
 
                                                   
 
 
                                                     
 
                                                      § 6
1.      Wybory organów wymienionych w § 5 ust. 2 pkt 1 – 3 następują w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
2.       Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, w skład której wchodzi 3 członków Rady  nie kandydujących w przeprowadzanych wyborach.
Rozdział IV
 
Zasady działania Rady i  jej organów wewnętrznych
 
    § 7
1.      Rada działa poprzez zebranie plenarne (posiedzenie) oraz organy wewnętrzne, zgodnie z ich kompetencjami.
2.      Zebrania zwyczajne Rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym.
3.      Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek innych organów szkoły.
4.         O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady i Dyrektora wsposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
5.      W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej na dzień przed terminem zebrania.
6.      Tryb zwoływania zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Oddziałowych Rad  określają te organy.
7.      Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Oddziałowych Rad podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków.
8.      Zebrania Rady i Prezydium są protokołowane. Oddziałowe Rady decydują samodzielnie o potrzebie i formie dokumentowania swoich decyzji.
9.      W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby.
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział V
 
Kompetencje Rady oraz jej organów wewnętrznych
 
    § 8
1.      Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw.
2.      Do kompetencji Rady należy w szczególności:
1)      występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora                        i pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny
2)      uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,  realizowanego przez nauczycieli
3)       uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogicznąprogramu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
4)      uchwalenie regulaminu swojej działalności
5)      zatwierdzenie rocznego planu pracy
6)      opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora
7)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia                     lub wychowania
8)      opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania
9)      opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
10) opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie               lub inną organizację
11) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego
12) wybór przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora
13) uchwalenie rocznego preliminarza Rady i jego zmian
14) uchwalenie wysokości składek rodziców uczniów Szkoły i  zasad ich uiszczania.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów: wychowawczego i profilaktyki, dany program ustala Dyrektor w uzgodnieniu  z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
    § 9
1.      Prezydium wykonuje bieżące zadania i kompetencje Rady pomiędzy                                       jej posiedzeniami, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady.
2.      Do podstawowych zadań Prezydium należy:
1)      bieżące kierowanie gospodarką finansową Radą
2)      realizacja preliminarza Rady
3)      podejmowanie decyzji w sprawach wydatków do kwoty 1.000 zł
4)      wykonywanie uchwał Rady
5)      koordynowanie prac Oddziałowych Rad
6)      nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę
7)      zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady.
3.      Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły.
4.      W imieniu Rady i Prezydium dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Skarbnik.
      § 10
1.      Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością finansową Prezydium.
2.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1)      kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami
2)      przedstawienie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli
3)      opiniowanie rocznego  sprawozdania finansowego Rady
4)      wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
3.      Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Członków Prezydium i osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
4.     Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół zawierający w razie potrzeby zalecenia, z którym zapoznaje Prezydium. Prezydium może złożyć zastrzeżenia do protokołu, które przedstawiane są Radzie.
      § 11
1.      Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności lub z jego upoważnienia Skarbnik.
2.      Do kompetencji i obowiązków Przewodniczącego należy:
1)      reprezentowanie Rady wobec innych organów i na zewnątrz
2)      kontrolowanie prawidłowości i prawidłowości wykonywania uchwał Rady i Prezydium
3)      przedstawianie projektów uchwał
4)      podejmowanie decyzji o wydatkach nie przekraczających kwoty 500 zł.
3.      Skarbnik zastępuje Przewodniczącego i wykonuje zlecone przez Przewodniczącego w ramach upoważnienia zadania.
      § 12
1.      Skarbnikiem powinna być osoba z odpowiednim doświadczeniem do prowadzenia obsługi finansowej Rady.
2.      Na wniosek Przewodniczącego Rada może powołać na funkcję skarbnika  osobę spoza członków Rady. Skarbnik korzysta z uprawnień i ciążą na nim obowiązki członka Prezydium.
                                                      § 13
1.      Sekretarz Prezydium odpowiada za organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady i Prezydium, sporządzanie protokołów z posiedzeń tych organów oraz prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji.
2.     Protokoły winny być przedłużone do akceptacji i podpisu przez przewodniczącego w terminie do 14 dni od przeprowadzenia czynności.
                                                     
 
                                                      § 14
1.      Członkowie Prezydium wykonują czynności wynikające z podziału czynności oraz zlecone przez Przewodniczącego.
                                                           § 15
1.      Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
2.      Protokół podpisuje protokolant i Przewodniczący.
3.      Uchwały Rady, Komisji Rewizyjnej i Prezydium podpisuje Przewodniczący.
4.     Członkowie Rady przedstawiają informacje o pracach rady na Zebraniu Klasowym.
 
Rozdział VI
 
Zasady gospodarki  i  wydatkowaniu funduszy Rady
 
 § 16
1.      Źródłem funduszy Rady są:
1)      dobrowolne składki rodziców Szkoły
2)      darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych
3)      dotacje
4)      dochody z innych źródeł.
2.      Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki i opieki nad uczniami.
3.      Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
1)      Dyrektor
2)      Rada Pedagogiczna
3)      Wychowawcy Klas
4)      Oddziałowe Rady
5)      Samorząd Uczniowski.
                                                 § 17
1.      Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz.
2.      W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.
3.      W przypadku wydatkowaniu środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.
                                                 § 18
Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) oraz przepisów dotyczących finansów wykonawczych do tej ustawy.
                                                      § 19
Sprawy nieregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
Rozdział VII
 
Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe
 
                                                      § 20
Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
                                                           
                                                                § 21
Z dniem wejściem w życie Regulaminu traci moc dotychczasowy.
Regulamin przyjęty uchwałą Rady z dnia 28 czerwca 2012r.
       § 22
Regulamin wchodzi w życie  z dniem 1 września 2012r.
 
 
 
 
……………………dn. ……………..                    ……………………………………………
                                                                                                (podpis Przewodniczącego Rady)
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1
KARTA DO GŁOSOWANIA
W WYBORACH  ODDZIAŁOWEJ RADY RODZICÓW
W DNIU …………………………………..
 
 
 
 
1.c ……………………………….……………………………….
2.c ……………………………….……………………………….
3.c ……………………………….……………………………….
4.c ……………………………….……………………………….
5.c ……………………………….……………………………….
6.c ……………………………….……………………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2
 
PROTOKÓŁ WYBORÓW ODDZIAŁOWEJ RADY RODZICÓW                                                 I PRZEDSTAWICIELA DO RADY RODZICÓW
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA III SOBIESKIEGO W KALISZU
SPORZĄDZONY W DNIU………………………………….
 
Rok szkolny……………………………….
Klasa………………………………………
Wychowawca……………………………..
 
W dniu ……………………………… na zebraniu klasowym zostały przeprowadzone wybory w celu wyłonienie Oddziałowej Rady Rodziców i przedstawiciela do Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.
Wychowawca klasy zapoznał rodziców (opiekunów prawnych) uczniów ze strukturą i zasadami wyborów Rady Rodziców,  jej organów wewnętrznych.
Nad przebiegiem wyborów czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie:
1.      …………………………………………………………………………………………...
2.      …………………………………………………………………………………………...
3.      …………………………………………………………………………………………...
Liczba  osób uprawnionych do głosowania…………………………………………………
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania…………………………………...
Liczba oddanych kart do głosowania……………………………………………………….
Liczba głosów oddanych……………………………………………....................................,
w tym:
liczba głosów ważnych……………………………………………………………………...
liczba głosów nieważnych…………………………………………………………………..
Komisja Skrutacyjna ogłosiła liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów:
1.      ………………………………………………..– głosów………………………………..
2.      ………………………………………………..– głosów………………………………..
3.      ………………………………………………..– głosów………………………………..
4.      ………………………………………………..– głosów………………………………..
5.      ………………………………………………..– głosów………………………………..
6.      ………………………………………………..– głosów………………………………..
Do Oddziałowej Rady Rodziców zostali wybrani:
  1. …………………………………………………………………………………………...
  2. …………………………………………………………………………………………...
  3. …………………………………………………………………………………………...
 
 
 
 
W drodze jawnego głosowania wybrano przedstawiciela do Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu:
…………………………………………………………………………………………………...
                                                                           
 
                                                                           Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej                           
                                                                           …………………………………………………
                                                                            ………………………………………………...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu
w roku szkolnym 2012/2013
 
 
            Prezydium Rady Rodziców:
·         Przewodnicząca – P. Małgorzata Cyl
·         Sekretarz             -P. Magdalena Trzęsała
·         Skarbnik             - P. Dorota Kaźmierczak
 
            Komisja rewizyjna:
·         Przewodnicząca – P. Iwona Dziwińska
·         Sekretarz            - P. Aldona Przybylska
·         Członek              - P. Henryk Siwiec
 
      Członkowie Rady Rodziców:
·         Iwona Dziwińska
·         Katarzyna Doberstein – Ganszer
·         Katarzyna Dmitrzak
·         Wanda Matusiak
·         Sylwia Kucińska – Chołys
·         Janusz Augustyniak
·         Małgorzata Chabierska
·         Henryk Siwiec
·         Magdalena Trzęsała
·         Teresa Kwiecińska
·         Lucjan Jasiński
 
 
 
 
 
 
 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6