baner_top


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIWOSKIEGO

w roku szkolny 2014/2015

 

L.p.

Zespół

Tematyka/cel

Odpowiedzialny

Termin

1.

 

Samorząd uczniowski

 

 

 

1.

 

Zarządzanie i organizacja

 

 

 

 

2.      Zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły

Samorząd uczniowski

wrzesień

5.      Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej, planów zespołów przedmiotowych i zadaniowych

Opiekunowie

wrzesień

8.      Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku

Samorząd uczniowski

wrzesień

2.

 

Kształcenie

 

 

 

 

 

6.      Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie            do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych                                            i pozaszkolnych, olimpiadach, zawodach. 

Samorząd uczniowski, Opiekunowie

Cały rok

7.      Organizacja konkursów szkolnych.

Samorząd uczniowski, Opiekunowie

Cały rok

9.      Praca z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Samorząd uczniowski, Opiekunowie

 

Cały rok

 

 

10.   Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki.

Samorząd uczniowski, Opiekunowie

 

Cały rok

3.

 

 

Wychowanie

 

 

 

 

 

  1. Realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, w tym programów nauczycielskich.

Samorząd uczniowski, Opiekunowie

Cały rok

3.      Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

 

Samorząd uczniowski, Opiekunowie

 

5.      Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

 

Samorząd uczniowski, Opiekunowie

Cały rok

 

 

6.      Wychowanie prospołeczne, zdrowotne, ekologiczne.

Samorząd uczniowski, Opiekunowie

 

 

 

7.      Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej.

Samorząd uczniowski, Opiekunowie

 

4.

 

 

Opieka

 

 

 

 

 

-

 

 

5.

 

Doskonalenie nauczycieli i budowanie zespołu

 

 

 

 

 

-

 

 

6.

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

 

 

 

 

1.    Podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska

Samorząd uczniowski, Opiekunowie

Cały rok

2.    Udział szkoły w środowiskowych uroczystościach i imprezach kulturalnych , artystycznych, sportowych

Samorząd uczniowski, Opiekunowie

Cały rok

7.

 

Baza i infrastruktura szkoły

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Wnioski do pracy w roku szkolnym 2014/15

 

I.  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014-2015:

  1.  Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności  określonych w podstawie programowej.
  1. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
  2. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

 

II. Wynikające z nadzoru pedagogicznego

3.2  Doskonalenie i przestrzeganie sposobu oraz terminowości zakładania, prowadzenia i składania dokumentacji szkolnej.

3.1  Podniesienie wyników egzaminu maturalnego.

      3.4 Wzmocnienie działań promujących szkołę.

 

III. Wnioski samorządu uczniowskiego z ubiegłego roku szkolnego:

  1. Większe zaangażowanie uczniów formami aktywności proponowanymi przez samorząd.

 

 

 
 
 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6