Przypominamy uczniom pragnącym ubiegać się o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na I półrocze roku szkolnego 2020/2021 upływa w dniu 26 czerwca 2020 r.

Wnioski należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły od 22 czerwca do 26 czerwca 2020 r.


O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, zamieszkali i zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Kalisza lub legitymujący się Kaliską Kartą Mieszkańca, spełniający łącznie kryteria:

1) średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek:

uczniowie szkół ponadpodstawowych – minimum 5.00,

2) próg dochodowy (dochód do 1800,00 zł netto na członka rodziny ucznia),

3) dodatkowe osiągnięcia w nauce lub aktywna postawa społeczna potwierdzona przez szkołę opiniami lub dokumentami.

Close Menu