baner_top


Kalendarz rekrutacji

 

  Ważne informacje dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do

V liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego  w Kaliszu

rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych: https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKÓW
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
 
 
 
Lp.
 
 
Rodzaj czynności
 
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
 
 
1.
 
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
od 14 maja 2018 r.
do 30 maja 2018 r.
do godz. 15.00
 
 
od 1 sierpnia 2018 r.
do 3 sierpnia 2018 r. 
do godz. 15.00
 
 
2.
 
Przeprowadzenie:
1)      sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji,
2)      prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego,
3)      sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do szkół dwujęzycznych i szkół z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi
 
 
 
od 1 czerwca 2018 r.
do 12 czerwca 2018 r.
 
 
 
6 sierpnia 2018 r.
 
 
3.
 
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjne informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej
 
 
do 14 czerwca 2018 r.
do godz. 10.00
 
 
do 7 sierpnia 2018 r.
do godz. 10.00
 
 
4.
 
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół
 
 
od 15 czerwca 2018 r.
do 19 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00
 
 
nie dotyczy
 
5.
 
Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 
od 22 czerwca 2018 r.
do 25 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00
 
nie dotyczy
 
6.
 
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy[1]
 
do 26 czerwca 2018 r.
 
 
do 9 sierpnia 2018 r.
 
 
7.
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 
 
11 lipca 2018 r.
godz. 10.00
 
 
24 sierpnia 2018 r.
godz. 10.00
 
 
8.
 
Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,
w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
 
 
do 12 lipca 2018 r.
 
 
do 27 sierpnia 2018 r.
 
9.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 
do 19 lipca 2018 r.
do godz. 12.00
 
 
do 30 sierpnia 2018 r.
do godz. 12.00
 
10.
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
 
20 lipca 2018 r.
godz. 13.00
 
 
31 sierpnia 2018 r.
godz. 13.00
 
11.
 
Poinformowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora o liczbie wolnych miejsc w szkole
 
20 lipca 2018 r.
godz. 15.00
 
31 sierpnia 2018 r.
godz. 13.00

 [1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169).
 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6