baner_top


Regulamin Studniówki

ZASADY ORGANIZOWANIA STUDNIÓWKI

W V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA III SOBIESKIEGO

W KALISZU

 

1.      Formalna organizacja imprezy

1.1.            Studniówka jest imprezą szkolną, organizowaną przez Komitet studniówkowy (składający się z rodziców i uczniów) w porozumieniu  z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas III.

1.2.           Wszystkie pisma firmowane pieczątką szkoły winny być konsultowane z dyrekcją.

2.      Miejsce i czas imprezy

2.1.           Studniówka powinna się odbywać na terenie Kalisza lub w najbliższej okolicy.

2.2.           Impreza może się odbywać jedynie w sobotę, w godzinach 20.00 – 4.00

3.      Przygotowanie studniówki przez uczniów

3.1.           Część artystyczną przygotowują uczniowie klas III wraz  z wychowawcami.

3.2.           Zaproszenia powinny być wręczane wszystkim zaproszonym gościom w jednakowym terminie (2-3 tygodnie przed imprezą).

3.3.           Wychowawca zapraszany jest przez swoich wychowanków.

4.      Strój

4.1.           Na studniówce obowiązuje strój wieczorowy, odpowiedni na imprezę szkolną.

5.      Zachowanie na studniówce

5.1.           Na studniówce obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz stosowania innych środków odurzających przez uczniów.

5.2.           Dopuszczalna jest jedynie tradycyjna lampka szampana.

5.3.           Na zabawie studniówkowej obowiązuje kulturalne zachowanie, stosowne do imprezy szkolnej.

6.      Odpowiedzialność uczniów za osoby towarzyszące

6.1.           Uczniowie naszej szkoły biorą pełną odpowiedzialność (ze wszystkimi konsekwencjami) za zachowanie osoby towarzyszącej.

6.2.           Osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania zasad obowiązujących na studniówce.

7.      Konsekwencje nieprzestrzegania zasad

Za odstępstwa od zasad grożą następujące sankcje:

7.1.           Upomnienie przez nauczycieli, rodziców i dyrekcję.

7.2.           Powiadomienie rodziców uczniów uczestniczących w studniówce.

7.3.           Konfiskata alkoholu i innych środków przy próbie ich wniesienia lub spożywania na imprezie (alkohol zostanie wylany).

7.4.           Wpisanie nagany i obniżenie oceny zachowania aż do nagannej.

7.5.           Usunięcie z imprezy na koszt rodziców ucznia.

7.6.           Wezwanie policji i pozostawienie jej decyzji co do dalszego postępowania.

8.      Obowiązki rodziców na studniówce

8.1.           Nad uczniami na studniówce opiekę sprawują rodzice (min. 2 rodziców z każdej klasy).

8.2.           Komitet studniówkowy zobowiązany jest zgłosić wychowawcom nazwiska rodziców sprawujących opiekę na studniówce.

8.3.           Rodzice pełnią dyżur podczas trwania całej imprezy: na korytarzach, w toaletach, w szatniach, przy wejściu i na sali.

8.4.           Rodzice zobowiązani są pełnić opiekę nad uczniami wychodzącymi,  w razie potrzeby na zewnątrz budynku.

8.5.           Dyżurujący na studniówce rodzice zobowiązani są do zorganizowania transportu i powiadomienia rodziców ukaranych uczniów o usunięciu ze studniówki.

8.6.           W sytuacji konfliktowej rodzice mogą zgłosić się o pomoc do wychowawcy.

9.      Obowiązki wychowawców i nauczycieli

9.1.           Wychowawca zobowiązany jest zapoznać klasę oraz rodziców z zasadami organizacji studniówki.

9.2.           Wychowawca sprawuje opiekę nad swoją klasą.

9.3.           Wychowawcy klas III zobowiązani są do obecności na studniówce do końca trwania imprezy.

9.4.           Wychowawca powinien posiadać listę adresów i numerów telefonów rodziców uczniów.

9.5.           Wychowawcy w porozumieniu z dyrekcją podejmują, w razie potrzeby, decyzję o sankcjach karnych.

9.6.           Wszyscy obecni nauczyciele współpracują z wychowawcami i sprawują opiekę nad młodzieżą.

10.  Ewentualne zmiany i odstępstwa od zasad zatwierdza Rada Pedagogiczna pod przewodnictwem dyrektora szkoły.

 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6