baner_top


Regulamin Samorządu Uczniowskiego

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu

REGULAMIN

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu

Podstawa prawna regulaminu:

1. Artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

2. Statut V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu

3. Konwencja Praw Dziecka.

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

Art.1.

1. Reprezentacja uczniów szkoły przyjmuje nazwę „Szkolny Samorząd Uczniowski”, w skrócie „SU”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

4. Warunki do działalności SU organizuje Dyrektor szkoły.

Rozdział 2

Organy Samorządu Uczniowskiego

Art.2.

1.Uczniowie szkoły tworzą następujące organy:

a) uczniowie klasy,

b) klasowe Rady Uczniów,

c) zebranie wszystkich klasowych rad uczniów,

d) szkolna Rada Uczniów.

Art.3.

1.Klasowe Rady Uczniów wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy, pod kierunkiem wychowawcy klasy.

2.Klasowa rada uczniów może składać się z trzech do pięciu osób.

3.W jej skład koniecznie powinien wejść:

a) przewodniczący,

b) zastępca przewodniczącego,

c) skarbnik

d) łącznik z biblioteką

4.Zmiany w klasowych samorządach przeprowadzane są na zebraniu klasowym w zależności od potrzeb.

Art.4.

2

1.W skład Szkolnej Rady Uczniów wchodzą:

a) przewodniczący,

b) zastępca przewodniczącego,

c) skarbnik,

d) sekretarz.

2.Samorząd może powoływać sekcje nadzwyczajne, działające w celu wykonania konkretnego zadania.

Art.5.

1.Opiekunowie samorządu wybierani są przez uczniów szkoły.

2.Rolą opiekunów jest koordynowanie pracy samorządu, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności.

3.Opiekunowie samorządu po każdym półroczu sporządzają sprawozdanie z działalności SU.

Rozdział 3

Praca Samorządu Uczniowskiego

Art.6.

1.Zebranie wszystkich klasowych samorządów uczniowskich zwołują opiekunowie szkolnego samorządu.

2.Zebranie samorządu uczniowskiego może być zwołane na wniosek Dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub klasowych rad uczniów.

3.Zebrania samorządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w półroczu.

Art.7.

1.Do zadań klasowych rad uczniów należą:

a) współpraca z wychowawcą ( pomoc dla wychowawcy w realizacji jego zadań ),

b) pomoc uczniom uczącym się słabo,

c) organizacja imprez klasowych,

d) przedstawianie wychowawcy wniosków dotyczących klasy,

e) występowanie za pośrednictwem Rady Rodziców do Dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

Art.8.

1.Zebranie wszystkich klasowych rad uczniów:

a) ustala zasady tworzenia i kryteria wyboru SU,

b) planuje pracę SU (uroczystości, imprezy, akcje, konkursy),

c) zatwierdza roczny plan pracy SU,

d) przedstawia dyrektorowi wnioski dotyczące działalności SU, udziału uczniów w życiu szkoły.

Rozdział 4

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

Art.9.

1.Uczniowie mają prawo do:

a) wyłania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych i szkolnych,b) opracowywania i uchwalania ordynacji wyborczej do Rady SU,c) organizowania działalności oraz gospodarowania funduszami SU,d) nowelizacji regulaminu samorządu,e) odwołania Rady SU,f) zmiany opiekunów SU,g) występowania do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z wnioskami,h) przedstawiania i opiniowania spraw szkolnych, zwłaszcza dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:


 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6