baner_top


X Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny

REGULAMIN

 

 

X MIĘDZYSZKOLNEGO

 

KONKURSU MITOLOGICZNEGO

 

POD HONOROWYM PATRONATEM

 

PREZYDENTA MIASTA KALISZA

 

 

V Liceum Ogólnokształcące

im. Jana III Sobieskiego

w Kaliszu

 

 

 

serdecznie zaprasza

uczniów do wzięcia udziału w konkursie mitologicznym

 

 

 

Regulamin konkursu mitologicznego

 

 

I. Organizator X Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego:

 • V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu

 

II. Cele Konkursu:

 1. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań kulturą antyczną, a zwłaszcza grecką
  i rzymską,
 2. Ukierunkowanie pracy nauczycieli z uczniami zdolnymi,
 3. Nawiązanie kontaktów i współpracy między szkołami,
 4. Prezentacja swojej wiedzy i umiejętności innym uczniom,
 5. Uświadomienie uczniom, jaki wpływ na język współczesny ma mitologia.

 

III. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu:                           

 

 1. W Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani mitologią.

 

 1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

- dla uczniów gimnazjów,

- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

 

 1. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

- dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 8 grudnia 2017 r. o godz. 1000;

 

Miejsce: V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, ul. Piskorzewie 6 – parter lub I piętro.

 

 1. Konkurs będzie polegał na prawidłowym rozwiązaniu testu (pytania otwarte
  i zamknięte).
 2. Czas rozwiązania testu ok. 45-60 min.

 

IV. Zgłoszenia (wzór KARTY ZGŁOSZENIA wraz z OŚWIADCZENIEM o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - na ostatniej stronie) należy dostarczyć listownie (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście do 4 grudnia 2017 roku, do sekretariatu V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, ul. Piskorzewie 6, 62 – 800 Kalisz – parter (na przesyłce pocztowej powinien być dopisek: „X Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny”).

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, szkołę i jej adres, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia.

 

 

V. Tematyka

     

Podstawą tematyki Konkursu w zakresie znajomości mitologii greckiej i rzymskiej są:

·       Jan Parandowski, Mitologia, Warszawa 1990.

·       Wanda Markowska, Mity Greków i Rzymian, Warszawa 1984.

·       Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997.

VI. Kryteria ocen

 

 1. Uczestników Konkursu będzie oceniać komisja.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone 8 grudnia 2017 roku o godzinie 1230  podczas uroczystości, która odbędzie się na sali gimnastycznej – parter.
 4. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-62) 501-61-61.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1.     Podczas trwania Konkursu opiekę nad jego nieletnimi uczestnikami sprawują

            rodzice lub nauczyciele-opiekunowie.

2.     Uczestnicy przybywają na koszt własny.

3.     Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny będzie konkursem odbywającym się corocznie.

 

VIII. Program konkursu

 

1000 - powitanie uczestników konkursu wraz z opiekunami przez Dyrekcję szkoły
i organizatorów

 

1010 – rozpoczęcie konkursu (test)

 

1110 – zakończenie części testowej konkursu

 

1110 – 1220 – przerwa (sprawdzanie testów przez jury)

 

1230 – 1300 -  część artystyczna, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród

 

ok. godz. 1330 - 1400 – zakończenie konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO

 

X MIĘDZYSZKOLNEGO

 

KONKURSU MITOLOGICZNEGO

 

 

Nazwa szkoły ……………………………………………………….……………

                        …………………………………………………………………….

                        …………………………………………………………………….

 

Adres / telefon …………………………………………………………………...

                        …………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko uczestników:

…………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………..……………………...

 

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

przygotowującego ucznia: ..................................................................................

 

 

 

Imię i nazwisko

opiekuna:             ……………………………………………...…………………

 

 

 

                                                           Pieczątka szkoły

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA

(DOTYCZY UCZNIÓW NIEPEŁNOLETNICH)

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka:

 

......................................................................uczącego/uczącej się w .............................................

        (imię, nazwisko ucznia/uczennicy)                                                                        (nazwa szkoły)

 

w X Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego konkursu oraz do zamieszczenia danych osobowych mojego dziecka w środkach społecznego przekazu (prasa, telewizja, Internet) w wypadku, gdy zostanie laureatem. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe mojego dziecka będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu oraz że przysługuje mi prawo wglądu do danych osobowych mojego dziecka i ich poprawiania.

 

………………………………………………………………………..

     (data, imię i nazwisko rodzica bądź opiekuna prawnego)

 

 

……………………………………………………………..

                            (podpis)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

(DOTYCZY UCZNIÓW PEŁNOLETNICH)

 

     Jako uczestnik X Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego konkursu oraz do zamieszczenia moich danych osobowych w środkach społecznego przekazu (prasa, telewizja, Internet), jeśli zostanę laureatem. Przyjmuję do wiadomości, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów przeprowadzenia tego konkursu.

 

 

………………………………………………………………………..

     (data, imię i nazwisko)

 

……………………………………………………………..

                            (podpis)

 

 

 

 
Mikołajki w Sobieskim na sportowo

Szkoła jest miejscem nauki, wychowywania, ale także w tych obowiązkach winno się znaleźć miejsce dla zabawy. Tak też było i tym razem, kiedy to opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zorganizowali szkolne mikołajki. Oczywiście tradycją już stał się rozgrywany w tym dniu turniej pomiędzy klasami. Z każdego oddziału wyznaczony przedstawiciel musi zmierzyć się z bardzo wymagającymi konkurencjami - droga Mikołaja po dachach, przez kominy po prezenty, podróż Świętego swoimi saniami - a to nie jest proste zadanie, założenie na czas stroju Mikołaja, a także konkurencje związane z podstawowymi wiadomościami o patronie 6 grudnia. Było wesoło, a przede wszystkim byliśmy razem, jedną wielką rodziną Sobieskiego.

Zdjęcie użytkownika V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

Zdjęcie użytkownika V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.Zdjęcie użytkownika V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

 

 

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 356
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6