REGULAMIN

konkursu na mem internetowy

pod hasłem

„Bezpieczni online”

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I i II.
 4. Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie memu internetowego propagującego zasady bezpieczeństwa w Sieci w dobie zdalnego nauczania i pozostawania w domu ze względu na sytuację epidemiologiczną.
 5. Plakat można wykonać dowolną techniką plastyczną (pracę należy wtedy sfotografować, a zdjęcie przesłać do organizatora konkursu) lub z wykorzystaniem grafiki komputerowej.
 1. Cel konkursu:
 1. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w Sieci oraz odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu.
 2. Motywowanie do przetrwania społecznej kwarantanny w sposób przyjemny i bezpieczny.
 1. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I i II V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty nienaruszające praw osób trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich), nigdzie poprzednio niepublikowane, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne i nieograniczone prawa. Ponadto, projekty zgłoszone w ramach konkursu nie mogą stanowić reklamy produktów lub ich producentów, w szczególności nie mogą zawierać nazw handlowych, nazw i logotypów firm oraz lokowania produktu.
 3. Mem nie może zawierać w treści rysunków, znaków, napisów obrażających inne osoby.
 4. Napisy powinny być wykonane w języku polskim lub opcjonalnie w języku angielskim.
 1. Ramy czasowe:
 1. TERMIN składania prac konkursowych: od 15.04.2020 r. do 26.04.2020 r.
 2. Prace (pliki, zdjęcia prac) należy przesyłać do p. Agaty Rokickiej  – pedagoga szkolnego (poprzez wiadomość na mobidziennik).
 3. Ogłoszenie wyników konkursu – 27 kwietnia (poniedziałek). Wyniki ogłoszone będą zdalnie (poprzez dziennik elektroniczny) lub w formie dopuszczonej ze względów epidemiologicznych.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio po powrocie uczniów i nauczycieli do szkół.
 • Zasady przeprowadzenia konkursu:
 1. Praca powinna być podpisana (imię i nazwisko, klasa).
 2. Zasady oceny: Oceniane będą tylko indywidualnie, własnoręcznie wykonane prace.

Ocenie podlegać będzie:

– zgodność z regulaminem,

– poprawność merytoryczna,

– pomysłowość, czytelność przekazu,

– estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp.).

 • Skład komisji konkursowej: w skład komisji konkursowej wchodzą minimum 3 osoby: pedagog szkolny oraz dwoje innych nauczycieli szkoły.
 • Zasady nagradzania: komisja konkursowa przyznaje I, II i III miejsce.
 • Nagrody: fundatorem nagród jest V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.
 • Postanowienia końcowe:
 1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania prac konkursowych w całości lub we fragmentach w wydawnictwach reklamowych, okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym innego podziału nagród.
Close Menu